پوشش بر روی غیرفلزات

فلزپاش تکنــومتــال این توانمندی را دارد که بر روی غیرفلزاتی چون سنگ ، چوب ، شیشه ، پارچه ، سرامیک ، گچ و ... روکش فلزی ایجاد نماید . فلزپاشی بر روی غیر فلزات بمنظورهایی چون ایجاد رسانایی الکتریکی ، تزیین ، استحکام ، مدلسازی و ... انجام می شود

فلزپاشی درب های چوبی

لاینینگ فلزی روی شیشه

فلزپاشی روی گچ

پوشش مس بر روی سرامیک

تخته های فلزپاشی شده با مس وبرنز وآلومینیوم